قارچ دکمه ای عمده می تواند باعث بروز التهاب حنجره و خفگی شود

علیرغم اهمیت موضوع، هیچ بررسی اخیری برای ارائه اطلاعات دقیق در مورد پیشرفت های تحقیقاتی در این منطقه در دسترس نیست.

Jolivet، Arpin، Wichers و Pellon (1998) قهوه‌ای شدن قارچ دکمه ای عمده را با تمرکز بر پلی فنل اکسیداز، بستر و تغییر رنگ در طول نگهداری و عفونت‌های باکتریایی بررسی کردند.

بنابراین، این بررسی حاضر با هدف بررسی مقالات منتشر شده از سال 2007، ارائه یک مرور کلی بر پیشرفت های تکنولوژیک در مهار تغییر رنگ قارچ و مقایسه اثرات بازدارندگی در بین روش های مختلف است.

قارچ

عوامل ایجاد قهوه ای شدن مورد بحث قرار گرفته و روش های نگهداری برای کنترل قهوه ای شدن قارچ در طول پس از برداشت نیز ارائه شده است.

امید است که این مرور باید بینش مفیدی در مورد علل قهوه ای شدن قارچ و روش های کنترل مربوطه ارائه دهد و انتظار می رود که الهام بخش تحقیقات نظری و تجربی بیشتر برای جلوگیری از قهوه ای شدن یا تغییر رنگ قارچ دکمه ای باشد.

قهوه ای شدن قارچ تحت تاثیر عوامل زیادی از جمله عوامل درونی و بیرونی قرار دارد. شکل 1 عوامل مهم موثر بر قهوه ای شدن آنزیمی قارچ دکمه ای را نشان می دهد.

سوبستراها توسط آنزیم کاتالیز می شوند و به ملانین اکسید می شوند که باعث ب ردیف کردن قارچ آسیب مکانیکی، RH پایین و سم پاتوژن باعث تجزیه غشای داخل سلولی شده و در نتیجه امکان تماس بین سوبستراها و آنزیم را فراهم می کند.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.